Elvio Baccarini

Elvio BaccariniDr. sc. Elvio Baccarini, red. prof. (PortfeljGoogle znalacCrosbi)
Bavi se istraživanjem pitanja javnoga opravdanja normi društvenoga morala. Njegova su područja istraživanja javni um kao metode javnoga opravdanja normi društvenoga morala (norma društvenoga morala je opravdana onda kada svaki kvalificirani pojedinac ima opravdanje za tu normu) i epistemička deliberativna demokracija. Biti će angažiran u organizaciji radionica i konferencije i kao mentor Erniea Gigantea Deškovića.

 

1. Objavljeni radovi:

Knjiga

 • Baccarini, Elvio, u tisku: In A Better World? Public Reason and Biotechnologies, Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstveni članci

 • Baccarini, Elvio, 2014: “Public Reason. The Consensus and the Convergence View”, Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 25, 75-95 (s odgovorima Jonathana Quonga)
 • Baccarini, Elvio, (2014), “Public Reason and Moral Bioenhancement”, Etica e Politica / Ethics and Politics, Vol. XVI, No. 2, pp. 1127 – 1141.
 • Baccarini, Elvio, (2015), “The Policy Maker. On Ethics and Public Policy”, Philosophy and Public Issues (s odgovorima Jonathana Wolffa), u tisku

Urednik zbornika

 • Symposium posvećen knjizi Jonathana Wolffa Liberalism without Perfection u časopisu Filozofija i društvo / Philosophy and Society.
 • Symposium posvećen knjizi Jonathana Wolffa Ethics and Public Policy u časopisuPhilosopy and Public Issues (u tisku)

3. Sudjelovanje s izlaganjem na međunarodnim znanstvenim skupovima

 • Sudjelovanje s referatom na simpoziju koji je posvećen filozofiji politike Thomasa Christiana u sklopu ljetne škole „Equality and Citizenship“, lipanj 2014.
 • Sudjelovanje s referatom na simpoziju koji je posvećen filozofiji politike Andrewa Williamsa u sklopu ljetne škole „Equality and Citizenship“, lipanj 2014.
 • Sudjelovanje s referatom na simpoziju koji je posvećen filozofiji politike Davida Millera u sklopu ljetne škole „Equality and Citizenship“, lipanj 2014.
 • Sudjelovanje s referatom na konferenciji (New) Challenges for Europe in a Changing a World/ Knowledge for Europe, listopad 2014.
 • Sudjelovanje s referatom – Baccarini, E. i L. Malatesti,; “Psychopathy and public reasons” (Poster), The 5th International Symposium on Psychiatry and Cognitive Neuroscience, Mind in the gap between neural and social networks; Psychiatric Hospital, Rab,; rujan 2014.
 • Sudjelovanje s referatom – Baccarini, E. i L. Malatesti; Psychopathy and values” ; predavanje; One day conference: Derek Bolton on mental disorder,; University of Rijeka; listopad 2014.
 • Sudjelovanje referatom na simpoziju „Democracy, Identity, European Integration“, studeni, 2014.
 • Sudjelovanje na simpoziju koji je posvećen filozofiji Alana Goldmana, prosinac 2014.
 1. Pozvana predavanja
 • Institut za društvene nauke u Beogradu s referatom o moralnom unapređenju i biotehnologijama, studeni 2014.
 • Škola za političke znanosti na Sveučilištu u Bologni s referatom o demokraciji, jednakosti i javnom opravdanju zakona, studeni 2014.
 1. Organizacijske aktivnosti
 • Direktor ljetne škole „Equality and Citizenship“, lipanj-srpanj 2014.
 • Član organizacijskog odbora međunarodnog simpozija „Democracy, Identity, European Integration”, studeni 2014.
 1. Prezentacije u javnosti
 • Tribina o GMO, u sklopu ciklusa „Coffehouse Debates“ u organiziciji udruge „Kulturni front“ i „Milenij hoteli“, u studeni 2014.
 • Tribina o eksperimentarinju na životinjama, u sklopu Riječkog interdisciplinarnog kongresa, u organizaciji Studentskoga zbora Sveučilišta u Rijeci, u studeni 2014.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes