Postignuća 2014.

projects-splash3

U ovom dijelu možete pronaći postignuća (publikacije i organizacij ) koja su ostvarena kroz projekt Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije koja su ostvarena u 2014. godini.

Obzirom da je polazišna teza istraživanja bila da predominantni oblici odgovora na društvene devijacije ili anti-socijalno ponašanje uključuju društvenu osudu, medicinske kategorizacije te sankcije, cilj je istraživanja istražiti vrijednosti i norme koje se nalaze u osnovi postojeće primjene medicinskih, moralnih i zakonskih normi. Metodologija istraživanja počiva na interdisciplinarom pristupu, a središnja hipoteza jest potreba redefiniranja društvenih normi i praksi u cilju ispravnog razlikovanja ponašanja koja mogu biti klasificirana kao poremećaji od ponašanja koja su statistički neuobičajena, ekscentrična ili su posljedica neopravdane društvene i institucionalne respresije utmeljene na predrasudama.
Prema planu istraživanja, u prvoj godini istraživanje je trebalo biti fokusirano na aplikaciju teorijskih zaključaka ranijih istraživanja kao okvira za analizu praktična pitanja predloženog projekta. Članovi osnovnog tima su se usredotočili na tri ključna pitanja:

  1. pitanje potrebe uvođenja hibridnih vrijednosti koje istodobno uključuju moralnu, političku i epistemičku evaluaciju društvenih praksi i normi te pitanje postupka optimalnog donošenja odluka/politika/normi u demokratskom društvu (raspravljane su metode i javna opravdanja u konsenzualizmu, konvergancijskom pristupu, ekspertizmu, vertizmu, proceduralizmu i sl.) (Snježana Prijić – Samaržija, Elvio Baccarini, Miranda Fricker, Andrea Mešanović, Erni Gigante Dešković);
  2. pitanje opravdane klasifikacije mentalnih poremećaja u psihijatriji i psihoterapiji (medicinski i društveni status mentalnih poremećaja) te pitanje vrijednosti i normi političke, moralne i epistemičke pravednosti povezane uz postupke klasifikacije i terapije poremećaja (Luca Malatesti, John McMillan, Snježana Prijić – Samaržija, Elvio Baccarini i Inka Miškulin)
  3. pitanje moralnog i zakonskog statusa drugih društvenih praksi i postupaka koje se mogu klasificirati kao devijantne, neuobičajene ili ekscentrične (paternalizam, otkolni od vrijednosti akademskog integriteta, genetičko poboljšavanje, seksualni otkloni i devijacije, trgovanje organima i sl.) (Elvio Baccarini, Snježana Prijić – Samaržija, John McMillan, Ana Smokrović), Istraživanje u prvoj godini jasno upućuje na postojanje javnih i institucionalnih normi koje neprimjerno tretiraju društene otklone.

U cilju zaštite autonomije pojedinaca i pravedenog postupanja u zajednici potrebno je definirati kriterije razložnog razlučivanja između društvenih otklona koji su odstupanja u odnosu na to što je uobičajeno u nekoj zajednici i onih socijalno devijantnih ponašanja koja zaslužuju društvena ograničenja i sankcioniranja.

Publikacije i organizacije

Znanstveni članci: Ukupan broj znanstvenih članaka koji je objavljen ili prihvaćen za objavljivanje jest 10, i to: objavljena su tri rada u časopisu Etica e Politica /Ethics and Politics (Scopus), objavljen je jedan rad u časopisu Prolegomeni (Scopus), jedan u časopisu Filozofija i društvo (a1), a 5 radova je prihvaćeno za publiciranje (svi su a1).
Knjiga: U tisku je jedna knjiga (In a better World? Public Reason and biotechnologies, izdanje Sveučilišta u Rijeci)
Zbornici: Uređena su dva temata u međunarodnim časopisima, i to: Liberalism without Perfection (publiciran u Filozofija i društvo) i Ethics and Public Policy (u tisku u Philosophy and Public Policy). Podaci o radovima su u podacima o postignućima svakoj pojenig člana istraživačkog tima.
Skupovi: Organizirano je pet znanstvenih skupova (radionica, konferencije i ljetna škola) koji su tematizirali u potpunosti pitanja (radne verzije članaka i knjiga) iz istraživanja i na kojima su članovi istraživačkoh tima raspravili stavove s ugednim gostujućim znanstvenicima sa sveučilišta u SAD, Canadi, Novog Zelanda,Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Nizozemskoj, Mađarskoj, Italiji, Njemačkoj i dr, i to: (i) Metaphilosophy, (ii) Derek Bolton on Mental Disorder, (iii) Democracy, Identity and Euroean Integration, (iv) Equality and Citizenship, (v) Workshop on Colin Birth Philosophy. Članovi istraživačkog tima organizirali su i sudjelovali i na nizu drugih međunarodnih i domaćih skupova te na pozvanim predavanjima na inozemnim sveučilištima s radovima vezanim uz istraživanje. Inozemni suradnici, John McMillan i Miranda Fricker, su značajno doprinijeli istraživanjima kroz istraživačke rezultate i konzultacije s istraživačkim timom.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes